Progress - cestovná agentúra

už viac ako 20 rokov pre vás...

Sme tak ďaleko, ako je blízko Váš telefón.

ZMLUVA A STORNO PODMIENKY

 

Zmluva a storno podmienky

súvisiace s úasou na akciách cestovnej agentúry

PROGRESS CA s.r.o.

Krivá 18, 040 01 Košice

 

1.         ZMLUVNÝ VZAH medzi klientom a CA PROGRESS vzniká súhlasným aktom, a to ústnou dohodou, podpisom na prihláške, prihlásením sa prostredníctvom faxu alebo e-mailu, úhradou faktúry alebo priamou platbou.

2.         Rezervácia miest je moná telefonicky, osobne alebo písomne. Rezervácia sa zruší v prípade, ak do stanoveného termínu nie je doruená písomná prihláška alebo objednávka.

3.         Cena je uvedená v ponuke CA PROGRESS. Zaha sumár sluieb, ktoré sú v ponuke vymenované. Ak zo závaných dôvodov nebude moné  dodra dohodnutý program, dopravný prostriedok, prípadne dodra ubytovacie zariadenie, musí CA PROGRESS zaisti program a sluby na porovnatenej úrovni alebo upravi cenu zájazdu.

4.         Vízové povinnosti a cestovné doklady. Cestujúci je povinný skontrolova si cestovné doklady a vízové povinnosti nielen do cieovej, ale tie do tranzitnej destinácie. Informácie o všetkých náleitostiach a dokladoch, ktoré sú pre vstup do danej krajiny povinné klient môe nájs na www.mzv.sk. CA PROGRESS nezodpovedá za škody vzniknuté klientovi jeho nevedomosou o prípadných vízových náleitostiach.

5.         Storno poplatky útuje CA v prípade, ak úastník zájazdu odstúpi od zmluvy nasledovne:

- v prípade, e CA PROGRESS sprostredkuje predaj zájazdu od iného touroperátora platia    storno poplatky tohto touroperátora. O týchto je klient informovaný pri kúpe zájazdu.

-letenky – riadia sa výhradne storno poplatkami leteckých spoloností. Klient berie na vedomie, e CA PROGRESS neberie iadnu zodpovednos za okolnosti súvisiace  s letom (napr.: meškanie letu, stratená batoina,...). Všetky nezrovnalosti a reklamácie týkajúce sa rezervácie letu je oprávnená rieši daná letecká spolonos, s ktorou klient uzatvoril zmluvu o preprave kúpou ich letenky. Storno poplatky sú v ostatných prípadoch stanovené nasledovne:            

  • 50% z ceny zájazdu, ak klient odvolá svoju úas v ase od záväzného potvrdenia prihlášky do 30 dní pred nástupným termínom,
  • 70% z ceny, ak klient odvolá svoju úas v ase od 30 do 15 dní pred nástupným termínom,
  • 80% z ceny, ak klient odvolá svoju úas v ase od 15 do 5 dní pred nástupným termínom,
  • 100% z ceny zájazdu, ak zákazník odvolá svoju úas v ase kratšom ako 5 dní pred nástupným termínom alebo nenastúpi v stanovenom ase a na dohodnutom mieste.

CA PROGRESS alej útuje všetky doloitené náklady súvisiace so stornom v prípade, e tieto prevyšujú stanovený storno poplatok, resp. obchodné podmienky obchodných partnerov CA PROGRESS neumoujú uplatni vyššie uvedené storno poplatky. Pri písomnom storne je pre stanovenie sumy storno poplatku rozhodujúci dátum jeho doruenia CA.

6.         POISTNÉ je predmetom dohody medzi klientom a CA. CA PROGRESS ponúka sprostredkovanie komplexného poistenia a poistenia storna zájazdu v spolupráci s poisovou Allianz a Európskou poisovou.

7.         ZMENY ZMLUVNÝCH PODMIENOK, jedná sa o zmeny termínu, programu, ceny, eventuálne zrušenie zájazdu, o je CA PROGRESS povinná oznámi klientom ihne po obdraní týchto informácií. V prípade zrušenia zájazdu vinou CA, zaplatí táto klientovi celú sumu. Zákazník nemá právo na vrátenie platby za sluby, ktorý nevyerpal vlastnou vinou (napr.: porušenie pasových alebo colných predpisov). V prípade, e sa cena zájazdu zvýši o viac ako 10% alebo sa zmení termín, bez dohody s klientom, CA vráti klientovi celú sumu.

8.         REKLAMÁCIE - CA PROGRESS v prípade, e zaplatené sluby neboli poskytnuté v dohodnutom rozsahu prijíma reklamáciu od klienta. Klient je povinný oznámi svoje poiadavky neodkladne tak, aby mohla by zjednaná náprava vas na samotnom mieste, priom o uplatnení reklamácie musí by vykonaný písomný záznam. Ak nie je moné splni poiadavky ihne na mieste, je moné uplatni reklamáciu po návrate na miesto pobytu, najneskôr však do 1 mesiaca od skonenia sluieb, písomne, inak právo zaniká. Na všetky reklamácie je CA PROGRESS povinná odpoveda písomnou formou najneskôr do 30 dní od obdrania reklamácie.

9.         ZODPOVEDNOS ZA ŠKODY - CA PROGRESS nezodpovedá za škody, ktoré nezavinila, ani jej dodávatelia sluieb a škoda bola spôsobená klientom alebo treou osobou, ktorá nie je spojená s poskytnutím zájazdu alebo neodvrátitenou udalosou, ktorej sa nemohlo zabráni ani pri vynaloení maximálneho úsilia.

10.       OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - na základe vyplnenia prihlášky dáva klient súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby CA PROGRESS, ím sa rozumie ukladanie na nosie, upravovanie, vyhadávanie v nich, triedenie, poskytnutie tretím osobám v súlade so Zák.. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a to a do odvolania.

11.       SPÔSOB PLATBY - klient môe sluby uhradi nasledovnými spôsobmi:

  • Hotovostnou platbou
  • Bankovým prevodom/priamym vkladom na úet na základe faktúry od CA PROGRESS
  • Kreditnou kartou typu MAESTRO, MASTERCARD, VISAELECTRON, VISA, EUROCARD. Klient sa zaväzuje poui len kreditnú kartu, ktorou je oprávnený disponova. CA PROGRESS neruí za prípadné zneuitie karty neoprávnenou osobou. Pri platbe kartou ste presmerovaný na bezpenú platobnú bránu banky, kde zadáte potrebné údaje. Pokia je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamite. Podporujeme bezpené platby.

12.       ZÁVERENÉ USTANOVANIA. Uvedené podmienky platia a do odvolania. Zákazník svojím súhlasným konaním (podpisom na prihláške, zaslaním prihlášky e-mailom alebo faxom, úhradou faktúry, osobnou dohodou,...) potvrdzuje, e sú mu hore uvedené podmienky známe, súhlasí s nimi a prijíma ich v plnom rozsahu.

 
 

© Progress.eu.sk | Obchodné podmienky