1. Konferencia Slovenskej spoločnosti radiačnej onkológie

organizovaná pod záštitou Slovenskej spoločnosti radiačnej onkológie
a Slovenskej lekárskej spoločnosti

s podporou sponzorov
26. a 27. apríl 2012, Košice, Hotel Yasmin

Do začiatku ostáva

Informácie

Predseda organizačného výboru

MUDr. Pavol Dubinský, PhD.

Vedecký výbor kongresu

Doc. MUDr. Elena Bolješíková CSc.
MUDr. František Cimmermann
MUDr. Richard Hrubý, PhD.
RNDr. Gabriel Králik, CSc.
MUDr. Vladimír Malec, PhD.
Doc. RNDr. Pavol Matula, CSc.
MUDr. Margita Pobijáková

Organizačný výbor
Kongresový sekretariát

Mgr. Jana Barboríková, Oddelenie radiačnej onkológie
VOÚ, a. s., Rastislavova 43, 041 91 Košice
e-mail: barborikova@vou.sk

Progress CA, s. r. o.
Ing. Beáta Kapustová, Krivá 18, 040 01 Košice
tel.: +421 55 68 06 261, Fax: +421 55 68 06 156
mobil: +421 905 411 511
e-mail: beata.kapustova@progress.eu.sk www.progress.eu.sk

Miesto konania kongresu

Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice 040 01

Termín registrácie, výška registračných poplatkov a typy registrácií

Účastnícky poplatok
  do 20. 01. 2012 do 20. 03. 2012 na mieste
lekár a klinický fyzik 15,- EUR 20,- EUR 25,- EUR
rádiologický technik 10,- EUR 15,- EUR 20,- EUR

Spôsob platby registračného poplatku

Registračný poplatok, prosíme uhradiť bankovým prevodom na účet SLS vo Všeobecnej úverovej banke, a.s.
Číslo účtu: 4532-012/0200
Variabilný symbol: 121008065
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
BIC: SUBASKBX

Platbu je možné uskutočniť bankovým prevodom alebo v hotovosti pri registrácii. V prípade platby iným subjektom (firma, nemocnica), je potrebné uviesť meno/á osôb, za ktorú/é bola platba uskutočnená. Potvrdenie o zaplatení registračného poplatku si, prosím starostlivo uschovajte a v prípade potreby predložte pri registrácii. Poplatok zahŕňa potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením SACCME. Uhradený registračný poplatok je nenávratný.

Pokyny pre prednášajúcich

Technické poznámky:
Dĺžka prednášky: 15-20 minút
Postery: napr. 180x100cm
Technika: dataprojektor, videoprojekcia, DVD

Spoločenská časť kongresu

Spoločenský večer s úvodnou kultúrnou časťou