Do začiatku ostáva

Venované pamiatke Prof. MUDr. Andreja Nicáka, DrSc., a prof. MUDr. Antona Kohúta, DrSc.

Informácie

Predseda vedeckého výboru

prof. MVDr. Ján Mojžiš, CSc.

Vedecký výbor kongresu

Predseda organizačného výboru

RNDr. Andrej Miroššay, PhD.

Kongresový sekretariát

Viera Popovičová
Tel./Fax.: +421 55 642 85 24
email: viera.popovicova@upjs.sk

Organizačný sekretariát

Progress CA s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice
Mgr. Martina Hrušíková, mobil: +421 905 753 183,
tel.: +421 55 68 06 261, fax: +421 55 68 06 156
e-mail: martina.hrusikova@progress.eu.sk
www.progress.eu.sk

Zodpovedná osoba za kontakt s firmami

RNDr. Andrej Miroššay, PhD.

Miesto konania kongresu

Ges Club, Námestie L.Novomeského 13, 040 01 Košice

S medzinárodnou účasťou: áno
Predpokladaný počet účastníkov: cca 150
Počet sekcií a následne potreba kongresových priestorov pre predpokladaný počet účastníkov v nich: 1

Kongresové jazyky

slovenčina, čeština, angličtina

Termín registrácie, výška registračných poplatkov a typy registrácií

Registračný poplatok
  do 31. 05. 2012 po 31. 05. 2012
50,- EUR 65,- EUR

Registračný poplatok obsahuje:

Spôsob platby registračného poplatku

Registračný poplatok prosíme uhradiť bankovým prevodom na účet Progress CA s.r.o.

Číslo účtu: 43 5022 5849/3100
Názov banky: Volksbank Slovensko a.s., Mlynská 29, Košice
IBAN: SK 36 3100 0000 00 435022 5849
SWIFT: LUBA SKBX

Platbu je možné uskutočniť bankovým prevodom alebo v hotovosti pri registrácií. Pri platbe uvádzajte variabilný symbol a do správy pre prijímateľa uveďte meno osoby, za ktorú je poplatok hradený. V prípade platby iným subjektom (firma, nemocnica), je potrebné uviesť meno/á osôb, za ktorú/é bola platba uskutočnená. Potvrdenie o zaplatení registračného poplatku si, prosím starostlivo uchovajte a v prípade potreby predložte pri registrácií. Uhradený registračný poplatok je nenávratný.

Pokyny pre prednášajúcich

Dlžka prednášky: 10 minút + 5 minút diskusia
Technické poznámky: prednášky, postery, technika