Do začiatku ostáva

Venované pamiatke Prof. MUDr. Andreja Nicáka, DrSc., a prof. MUDr. Antona Kohúta, DrSc.

Abstrakty

Termín zaslania abstraktov do 30. 4. 2012 na emailovú adresu: jan.mojzis@upjs.sk.

Pokyny pre napísanie abstraktov

NADPIS VEĽKÝMI PÍSMENAMI

Priezvisko a skratka mena (1Slovák P., .....

1Pracovisko autora a spoluautorov

Text príspevku vo forme štruktúrovaného abstraktu, bude obsahovať v skrátenej podobe úvod, teoretickú časť, cieľ práce, metodiku a výsledky. Jednotlivé časti nebudú od seba oddelené nadpisom, iba odsekom.

Okraje budú za všetkých strán 2,5 cm, typ písma Times New Roman veľkosť 12, riadkovanie 1,5. Text môže byť maximálne na jednu stranu A4.
Na konci poďakovanie za finančnú podporu výskumu.