Do začiatku ostáva

Venované pamiatke Prof. MUDr. Andreja Nicáka, DrSc., a prof. MUDr. Antona Kohúta, DrSc.

organizované pod záštitou

Slovenskej farmakologickej spoločnosti

České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Lekárskej fakulty UPJŠ

Ústavu farmakológie LF UPJŠ